Zeg dat je journalist bent

”De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen,” bepaalt de Wob in artikel 3 derde lid. Het gaat immers om de vraag of iets openbaar kan worden en niet om wie die vraag stelt of om welke reden dat gebeurt. Niettemin is het zinvol in je verzoek te melden dat je journalist bent: […]

Vraag een inventarislijst

Namen, mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren zullen in alle documenten die op je Wob-verzoek zijn verstrekt, wel zijn gelakt als ze erin voorkomen. Daar kun je over het algemeen wel van uitgaan. Maar hoe zit het met persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad, met financiële of economische belangen van de overheid of met onevenredige […]

Kies je Wob-documenten

Wanneer een bestuursorgaan een Wob-verzoek binnen krijgt, moet het eerst uitzoeken welke documenten eronder vallen om vervolgens te bepalen of die openbaar mogen worden. Zo niet, dan moet het motiveren waarom dat is. Bij stukken waarin gedeelten geen openbaarheid verdragen, moeten deze gelakt worden en moet het weigeren van die passages worden onderbouwd. Alles met […]

Geheime stukken te wobben

B en W, de raad en een raadscommissie kunnen bepalen dat wat in een vergadering wordt besproken geheim moet blijven. Het opleggen van geheimhouding zal dan tevens stukken omvatten die besproken worden. Deze bevoegdheid is geregeld in de Gemeentewet (artikel 25, 55 en 86). De geheimhoudingsplicht rust op personen die deel uitmaken van het orgaan […]

Kopieerkosten voorkomen

Overheidsorganisaties zien Wob-verzoeken soms als een hinderlijke onderbreking van hun dagelijks werk. Afschrikken met hoge kosten kan dan een effectieve remedie zijn. Die gedachte deed althans enige tijd opgeld onder gemeenten, gestimuleerd door hun koepelorganisatie VNG. Maar die zijn door de Hoge Raad gevoelig teruggefloten. RTL Nieuws won daarmee een zaak tegen de gemeente Landgraaf, […]

Verzoek preciseren. Of inperken?

Soms gaat zo’n uitnodiging gepaard met de mededeling dat het verzoek onduidelijk is. Als het goed is heb je echter grondig nagedacht over de formulering van je verzoek en wekt die kwalificatie van je verzoek dus verbazing. Toch is het verstandig om op de uitnodiging in te gaan. Dan toon je bereidheid om je te […]

Intern beraad met externe partijen

intern beraad; derde partijen

Documenten niet verstrekken wegens ‘intern beraad’ tussen de overheid en een andere partij, zelfs als dat een private partij is? Dat is helaas geen onmogelijke tegenstelling. Maar niet elk overleg mag zomaar tot ‘intern beraad’ worden bestempeld.

Weigering moet per alinea gemotiveerd

Mag een bestuursorgaan zomaar een heel document weigeren omdat sommige delen ervan ‘intern beraad’ zijn? Zeker niet, maar daar moet je een hardleers bestuursorgaan wel op wijzen.

Noem bestuurlijke aangelegenheid

De verzoeker moet aangeven onder welke bestuurlijke aangelegenheid het Wob-verzoek valt. Dat is niet hetzelfde als het onderwerp, waarop het verzoek betrekking heeft.