Privacy & Cookies

De VVOJ | Vereniging van Onderzoeksjournalisten, gevestigd Gooimeer 4-15, 1411 DC Naarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gooimeer 4-15,

1411 DC Naarden

+31 06 83633310

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kun je stellen per e-mail: bureau@vvoj.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VVOJ verwerkt jouw persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren waarmee je je aanmeldt als lid of donateur, in de vragenformulieren die je invult bij inzendingen voor onze prijs De Loep en in overige correspondentie en telefoonverkeer
  • Bankrekeningnummer

Jonger dan 16?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bureau@vvoj.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging van Onderzoeksjournalisten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Contact met je opnemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Goederen en diensten bij jou afleveren
  • De VVOJ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij belastingaangiften

Nieuwsbrief

De VVOJ verstuurt nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van zaken die de journalistiek in het algemeen en de vereniging in het bijzonder aangaan. Om zeker te zijn van jouw

toestemming, gebruiken wij voor leden het opt-uit systeem. Voor nieuwsbrieven

aan niet leden geldt het ‘opt-in’-systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen

Geautomatiseerde besluitvorming

De VVOJ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VVOJ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Gegevens die zijn verstrekt in het kader van het lidmaatschap van de VVOJ worden na einde van het lidmaatschap verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

De VVOJ deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten. De VVOJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VVOJ gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de VVOJ. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand te sturen naar jouzelf of een door jou opgegeven organisatie. Verzoeken voor inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming, alsmede bezwaren tegen verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar bureau@vvoj.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De VVOJ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VVOJ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als je aanwijzingen ziet voor misbruik, neem dan meteen contact op met bureau@vvoj.org.

Wijziging van ons privacybeleid

Als wij ons privacybeleid in belangrijke mate willen veranderen, dan zullen wij dat in een Algemene Vergadering voorleggen aan de leden. Het nieuwe privacybeleid zullen we na goedkeuring door de leden op onze website plaatsen.

Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via: bureau@vvoj.org