Tips

Vraag een inventarislijst

Schermafbeelding 2022-01-13 om 13.32.00

Om grip te krijgen op de manier, waarop een bestuursorgaan op je Wob-verzoek heeft beslist, is een inventarislijst een handig hulpmiddel. Je kunt die zelf maken, maar je kunt ook het bestuursorgaan erom vragen. Extra service, maar steeds gebruikelijker.

Namen, mailadressen en telefoonnummers van ambtenaren zullen in alle documenten die op je Wob-verzoek zijn verstrekt, wel zijn gelakt als ze erin voorkomen. Daar kun je over het algemeen wel van uitgaan. Maar hoe zit het met persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad, met financiële of economische belangen van de overheid of met onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken personen of instanties, die voor het bestuursorgaan aanleiding waren om de al dan niet elektronische viltstift ter hand te nemen?

Zeker als je Wob-verzoek een groot aantal documenten heeft losgemaakt is het handig een overzicht te hebben van de stukken waar op grond van Wob-artikel 11.1, 10.2.b of 10.2.g (die de drie voorbeelden hierboven regelen) is gezwart. Je kunt het bestuursorgaan in het verzoek om zo’n inventarislijst vragen. Dat is niet verplicht deze te verstrekken, want van de Wob hoeft het geen nieuwe documenten te vervaardigen, maar overheden doen het steeds meer.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 3:2: “Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.” Je kunt naar het hier geformuleerde ‘zorgvuldigheidsbeginsel’ verwijzen als je het bestuursorgaan om een inventarislijst vraagt. Ook kun je aanvoeren dat het verstrekken van zo’n lijst een toenemend gebruik is bij het afhandelen van Wob-verzoeken. Specificeer vervolgens dat je in de lijst wilt zien alle onder de reikwijdte van het verzoek vallende documenten en per document: volledig verstrekt / deels verstrekt / niet verstrekt; en per weigering de grond, de motivering en de weging ten opzichte van het algemeen belang.

Wanneer je de gegevens in een Excelbestand krijgt (of een pdf naar Excel hebt geconverteerd) kun je die gegevens per document op allerlei manieren sorteren en eenvoudig vaststellen hoe vaak en waar de verschillende weigeringsgronden zijn toegepast.

Gerelateerde artikelen

Het doet er niet toe wie bij de overheid informatie opvraagt, het bestuursorgaan moet die in principe verstrekken. Ook de reden van het verzoek mag niet meespelen. Toch is het niet onverstandig om in het verzoek aan te geven dat je journalist bent.

Behalve een ‘sleepnetwet’ (AIVD mag massaal online-communicatie aftappen) is er het ‘sleepnetverzoek’: via de Wob ‘alles’ over een onderwerp opvragen. De overheid is er niet happig op. Maar je kunt het bestuursorgaan een royale handreiking doen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk