VVOJ Vereniging

Voorlopige Jaarcijfers 2012

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2012, op 17 november j.l. in Antwerpen, vroegen enkele leden om een snellere rapportage van jaarcijfers en jaarverslag, om beter te kunnen volgen hoe de vereniging ervoor staat. Daarom heeft het stafbureau na sluiting van het afgelopen boekjaar een ‘proefbalans’ over 2012 gemaakt, je vindt hem hier.

Uit de proefbalans (opgemaakt op 11 februari 2013) blijkt dat de vereniging het boekjaar 2012 afsluit met een klein verlies van ongeveer €2.000. Wanneer in aanmerking wordt genomen dat de post ‘doorbelaste uren directeur’ pas later in 2013 betaald zal worden, en er op moment van opmaken van de proefbalans nog een nabetaling van de conferentiesponsoring door de Vlaamse overheid (groot €2.000, uit te betalen na financiële verantwoording door de VVOJ eind februari 2013) moet volgen, sluit het boekjaar 2012 uiteindelijk zelfs met een bescheiden plus.

De definitieve Jaarrekening zal in juni door Accountantskantoor Los worden opgemaakt en aan de kascommissie (bestaande uit Eric Verreet en Suzan Borst) ter hand worden gesteld. Concept Jaarverslag (verschijnt binnenkort op deze pagina) en Jaarrekening 2012 zullen dan tijdens de Algemene Ledenvergadering 2013 (tijdens het VVOJ congres, datum t.b.a.) ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Gerelateerde artikelen

Afgelopen maand hebben 77 leden de moeite genomen om te stemmen in onze online bestuursverkiezing. Toegegeven: veel te kiezen viel er niet, omdat het aantal kandidaten precies overeenkwam met de beschikbare plekken. Bij elke kandidaat was het aantal tegenstemmers, want die mogelijkheid was er wel degelijk, op de vingers van één hand te tellen, waardoor we kunnen stellen dat alle kandidaten met een overweldigende meerderheid zijn gekozen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk