VVOJ Vereniging

Procedure voor de bestuursverkiezing

Bestuursverkiezing vandaag, 1 december, van start

Na het terugtreden van het voltallige VVOJ-bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni en de extra ALV op 25 november zullen bestuursverkiezingen tot een nieuw bestuur moeten leiden. De ledenvergadering heeft op 4 juni de directie het mandaat gegeven om deze volgens een transparante methode te organiseren. Tot een nieuw bestuur aantreedt zal het demissionaire bestuur lopende zaken opvolgen om de continuïteit van de vereniging niet in gevaar te brengen. Een nieuwe ALV waarop de verkiezing afgerond zal moeten zijn staat gepland voor 20 januari 2015.

Volgens de statuten (artikel 7, 9 en 10) van de VVOJ dient het bestuur minimaal drie leden van 18 jaar of ouder te tellen die door de algemene vergadering uit de leden en de buitengewone leden worden benoemd. De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten; tot het opmaken van dergelijke voordracht zijn zowel het bestuur als ten minste tien leden bevoegd. Een voordracht door ten minste tien leden dient ten minste vier weken vóór de algemene vergadering te worden ingediend bij het bestuur.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Een bestuurslid kan worden herbenoemd. De statuten in de huidige vorm kennen geen maximaal aantal zittingstermijnen, indien een nieuw bestuur daar verandering in wil brengen, zullen statutenwijzigingen moeten worden doorgevoerd. Het nieuwe bestuur kan daarover de leden een voorstel tot besluit voorleggen. Voor de huidige verkiezingen gelden echter nog de nu geldende statutaire regels.

Verkiezingen voor een nieuw bestuur zullen een aantal stappen kennen:

1. Allereerst roept de VVOJ-directie leden op die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur dit te laten weten via directeur@vvoj.org en/of bestuur@vvoj.org. Normaal gesproken zou het bestuur voor deze personen een voordracht aan de leden opstellen. Gezien de bijzondere omstandigheden waaronder de huidige verkiezingen plaatsvinden, zal de directie (welke statutair onder verantwoordelijkheid van het –nu demissionaire- bestuur valt maar in deze het mandaat van de algemene ledenvergadering heeft gekregen) deze taak op zich nemen.
Indien tien leden een voordracht van een lid voor een bestuurslidmaatschap willen opmaken, kunnen zij dit ook kenbaar maken aan de directie (voorzien van namen en lidmaatschapsnummers). Deze voordrachten zullen ook automatisch bij de verkiezing worden ingebracht.

Leden die meer informatie wensen over taken, zwaarte, tijdsbeslag en achtergrond van een bestuurslidmaatschap kunnen met de staf en directie contact opnemen.

2. Van belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap zal een korte biografie en een foto geplaatst worden op de website, plus een statement wat de koers van de vereniging zou moeten zijn en hoe het lid een mogelijk bestuurslidmaatschap van de vereniging invulling denkt te geven. Deze informatie zal gedurende een afgesproken periode voor alle leden eenvoudig toegankelijk zijn (na inloggen op de VVOJ-website).

3. Om de procedure niet onnodig lang te laten duren, zal de periode waarin voordrachten kunnen worden ingediend ingaan op 1 december 2014 en vier weken duren. Na de vier weken voordrachtstijd krijgen leden vanaf 1 januari 2015 tien dagen om de voordrachten via het besloten deel van de website in te zien.

4. Volgens de statuten kunnen bestuursleden alleen tijdens een algemene ledenvergadering door de leden worden benoemd. Om alle leden de kans te geven bij de samenstelling van een nieuw bestuur betrokken te zijn, zal een digitale stemming worden georganiseerd, waarna de daadwerkelijke benoeming tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 20 januari 2015 kan plaatsvinden. Ieder lid en buitengewoon lid krijgt één stem en wordt middels een speciale e-mail met een unieke link voor de stemming uitgenodigd. Datum voor het verzenden van deze e-mail met stemcode is nu gezet op 10 januari 2015.

Om de digitale stemming onafhankelijk correct, veilig en transparant te laten verlopen zal de directie worden bijgestaan door John Bones (onderzoeksjournalist bij de Noorse krant VG en ontwerper/bewaker van het digitale stemplatform waarvan het Global Investigative Journalism Network bij zijn bestuursverkiezing gebruik maakt. Dit is door de 93 actieve leden van GIJN qua veiligheid en transparantie goedgekeurd. Hierdoor hoeft de VVOJ niet zelf het wiel uit te vinden en is er een onafhankelijke derde bewaker van het digitale stemproces). Bones zal exclusief toegang hebben tot de ‘achterkant’ van het stemplatform en de directie van de (bindende) einduitslag voorzien, waarna deze direct aan de leden bekend gemaakt zal worden.
De periode waarin gestemd kan worden zal een week bedragen.

5. Met dit tijdpad hebben de VVOJ-leden na zeven weken een nieuw bestuur gekozen, dat benoemd kan worden. Daartoe is een extra ledenvergadering vastgesteld op 20 januari 2015, waarna het nu demissionaire bestuur formeel zal zijn afgetreden.

6. Volgens de statuten bepaalt een Raad van Bestuur in een bestuursvergadering zelf de taakverdeling, waarbij in elk geval een voorzitter en een penningmeester moeten worden aangewezen. Overige taken kunnen worden verdeeld onder de bestuursleden. Het belang dat de vereniging zo kundig mogelijk wordt vertegenwoordigd in het bestuur dient te allen tijde voorop te staan. Na de taakverdeling zullen de nieuwe bestuurders ingeschreven worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als zijnde bestuursleden van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Gerelateerde artikelen

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk