VVOJ Vereniging

Q&A m.b.t. sponsor- en donorenbeleid, ter gelegenheid van de overeenkomst met Adessium Foundation

Voor meer informatie, neem contact op met bestuur@vvoj.org

Algemeen
Is de VVOJ afhankelijk van sponsoren en donoren?
De VVOJ heeft sponsors en donoren nodig om de kosten van activiteiten voor haar leden zo laag mogelijk te houden. Indien er onvoldoende sponsorgeld voorhanden is, worden activiteiten geschrapt of in (toegangs)prijs verhoogd.
VVOJ streeft naar zo breed mogelijke diversificatie van sponsoren en donoren, zodat al te grote afhankelijkheid van één bepaalde geldverstrekker geminimaliseerd kan worden.
Door wie wordt de VVOJ gesponsord, en wie zijn de donoren?
Zie voor de actuele stand van zaken de ‘Sponsors en donoren’-pagina op de VVOJ-website.Krijgt de VVOJ overheidssteun (Nederland/Vlaanderen)?
Ja, incidenteel. De VVOJ heeft in 2008 eenmalige projectsteun ontvangen van de Vlaamse overheid voor de organisatie van de European Investigative Journalism Conference in Brussel. Van de Nederlandse overheid is tot op heden geen rechtstreekse steun ontvangen. Wel heeft de enkele VVOJ publicaties kunnen uitbrengen met steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers, een fonds dat gevuld wordt door de Nederlandse overheid.
Zijn er veel fondsen in onze regio die journalistieke projecten zouden kunnen steunen?
De VVOJ heeft een actief fondsenwervingsbeleid.
Fondsen die de journalistiek ondersteunen zijn echter schaars. Enkele ondersteunen specifieke journalistieke projecten of journalistieke thema’s (Fonds Pascal Decroos, FBJP, Koning Boudewijn Stichting), andere ondersteunen onderzoek naar de journalistiek, ontwikkelingen op de werkvloer of projecten die bijdragen aan de pluriformiteit van de pers (Stimuleringsfonds voor de Pers, Stichting Democratie en Media). Zie voor een overzicht van fondsen en beurzen op journalistiek terrein de Fondsen- en Beurzenlijst op de VVOJ-website.
Wat doet de VVOJ bij ongewenste ontwikkelingen m.b.t. sponsoren of donoren?
VVOJ kan zelf elke vorm van sponsoring per direct stopzetten, zoals uit de ‘Richtlijn sponsor- en donatiebeleid’ op de VVOJ- website blijkt. Donaties en sponsorbedragen kunnen indien nodig worden terugbetaald. Dit principe wordt ook opgenomen in separate sponsor- en/of donorovereenkomsten. Donoren en sponsoren hanteren overigens eenzelfde principe m.b.t. ontwikkelingen die de ontvanger van gelden betreffen.

Overeenkomst tussen VVOJ en Adessium

Waarvoor staat Adessium Foundation?
Adessium Foundation is een privaat gefinancierde algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Zij formuleert haar missie als het ‘bijdragen aan het realiseren van een wereld waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving’.
Wie zit erachter?
De stichting is in 2005 opgericht door de familie Van Vliet na de verkoop van een vermogensbeheerbedrijf.
Adessium Foundation is opgezet met vermogen afkomstig uit de verkoop van een bedrijf dat zich bezighoudt met vermogensbeheer. Heeft de VVOJ de herkomst van dit geld onderzocht?
Zoals bij alle sponsoren en donoren houden bestuur en directie van de VVOJ ontwikkelingen die de goede naam van sponsoren of donoren kunnen beïnvloeden nauwlettend in de gaten. Zie hiervoor de ‘Richtlijn sponsor- en donatiebeleid’ op de website van de VVOJ.
Het VVOJ bestuur heeft in onderzoek naar Adessium Foundation geen bijzonderheden gevonden.
Werd Adessium Foundation in geen enkele bankenaffaire vermeld tijdens de financiële crisis?
Nee, Adessium Foundation is op geen enkele wijze gelieerd aan de bankencrisis.
Met wat voor budget werkt Adessium Foundation?
Adessium Foundation geeft jaarlijks meerdere miljoenen euro’s aan goede doelen. In 2009 betrof het volgens het Adessium Jaarbericht 14,9 miljoen euro.
Wat is het adagium en aan wie geeft Adessium Foundation geld?
Adessium Foundation wil “op structurele wijze bijdragen aan een wereld waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving. Dit doet zij door te werken aan een evenwichtige samenleving die wordt gekenmerkt door integriteit, rechtvaardigheid en de balans tussen mens en natuur”.
Adessium Foundation steunt nationale en internationale organisaties, uiteenlopend van Amnesty International, Kids News Network (Free Voice), IKV Pax Christi, Global Witness, The Borneo Initiative tot Human Rights Watch. Zie voor een overzicht de website van Adessium (www.adessium.org).
Geeft Adessium Foundation ook geld aan andere journalistieke projecten?
Ja, Adessium Foundation steunt het International Consortium of Investigative Journalists ICIJ, een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten dat resideert in Washington, ten kantore van het Center for Public Integrity.
Hoelang duurt de overeenkomst tussen VVOJ en Adessium Foundation?
Adessium Foundation steunt de VVOJ voor drie jaar, juli 2010 t/m juni 2013.
Wat verwacht Adessium Foundation van de VVOJ?
Adessium Foundation heeft besloten tot steun op basis van het VVOJ Werkplan 2010-2012, in te zien op de VVOJ-website. Zij verwacht van de VVOJ dat zij de activiteiten in dat werkplan zal uitvoeren.
Moet de VVOJ rapporteren en hoe vaak is er contact?
VVOJ en Adessium Foundation hebben halfjaarlijks overleg over de voortgang van de VVOJ-activiteiten in het Werkplan. Een financiële verantwoording van gedane uitgaven is onderdeel van dat overleg.
Geldt de steun even goed voor Nederland als voor België? Zijn er aparte clausules voorzien?
Alle VVOJ-sponsorgelden en schenkingen zijn bedoeld voor de werking van de gehele VVOJ. Enkele bijdragen van sponsoren zijn geoormerkt, bijvoorbeeld voor de salarissen van het VVOJ-personeel (stafmedewerker, directeur en webredacteuren) of voor De Loep. De schenking van Adessium Foundation is niet geoormerkt en dus bestemd voor de hele vereniging.
Hangt de steun samen met het aantal leden? Of gaat het om een forfaitair bedrag?
Nee, het is een totaalbedrag, ongeacht het aantal leden.
Kan steun van Adessium Foundation een aanzet zijn voor andere fondsen?
Ja, een financieel gezonde vereniging is een aantrekkelijke partner voor (andere) donoren, sponsoren en organisaties die de VVOJ-doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken.
Utrecht, 1 juli 2010

Links op deze pagina:
VVOJ ‘Sponsors en donoren’-pagina
Adessium www.adessium.org

Gerelateerde artikelen

De komst van de bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek is een stap dichterbij gekomen met de openstelling van de vacature door de Vrije Universiteit Amsterdam. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 24 maart 2024 reageren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk