Statuten

— Notariële akte opgemaakt op 29 april 2021 —

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam:
  VERENIGING VAN ONDERZOEKSJOURNALISTEN.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. De vereniging is opgericht naar Nederlands recht.

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van onderzoeksjournalistiek in het Nederlands taalgebied, waarbij onder onderzoeksjournalistiek wordt verstaan: kritische en diepgravende journalistiek. 
 2. De vereniging tracht het doel te bereiken door, onder meer:
  1. het streven naar brede erkenning van het maatschappelijk belang van  onderzoeksjournalistiek
  2. het bevorderen van het uitwisselen van vakkennis en ervaring tussen onderzoeksjournalisten;
  3. het toekennen van prijzen voor onderzoeksjournalistiek
  4. het bevorderen van openbaarheid van bestuur
 3. De vereniging richt zich op werkende journalisten. Studenten journalistiek kunnen ook lid worden en mogen in die hoedanigheid deelnemen aan  activiteiten van de vereniging.

Artikel 3

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 1. contributie van leden; 
 2. bijdragen van sponsors; 
 3. entreeheffing voor evenementen; 
 4. opbrengsten uit de verkoop van boekwerken; 
 5. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 6. andere baten.

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, studentleden en ereleden
 2. Tenzij uit deze statuten het tegendeel blijkt, wordt onder het begrip ‘leden’ mede  begrepen: studentleden en ereleden. 
 3. Leden zijn natuurlijke personen die volgens het in artikel 5 bepaalde zijn toegelaten tot het lidmaatschap. 

Artikel 5

 1. Voor het gewone lidmaatschap komen in aanmerking: 
  1. journalisten die werkzaam zijn voor Nederlandstalige media;
  2. personen die tot categorie 1 behoorden toen zij stopten met werken of met  pensioen gingen; 
  3. docenten journalistiek; 
  4. personen die volgens het Bestuur een structurele ondersteunende bijdrage leveren aan de onderzoeksjournalistiek in het Nederlands taalgebied.
 2. Voor het studentlidmaatschap komen in aanmerking: studenten aan door de vereniging erkende Nederlandstalige journalistiekopleidingen, waaronder in elk geval alle geaccrediteerde journalistiekopleidingen in Nederland en Vlaanderen.
 3. Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het Bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap of het studentlidmaatschap. Het Bestuur kan gegadigden voor het gewone lidmaatschap referenties of bewijsstukken  vragen van verrichte journalistieke arbeid. 
 4. Bij niet-toelating door het Bestuur staat beroep open bij de Algemene  Vergadering. Tegen de uitspraak van Algemene Vergadering is geen beroep  mogelijk. 
 5. Een lid dat niet meer aan de in het eerste lid genoemde lidmaatschapsvereisten voldoet, brengt het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 6. Het Bestuur is bevoegd jaarlijks gewone leden te verzoeken te bevestigen dat zij nog aan de in het eerste lid vermelde vereisten voor het lidmaatschap  voldoen.
 7. Studenten dienen jaarlijks een bewijs van hun inschrijving aan de opleiding te overleggen om voor het studentlidmaatschap in aanmerking te komen.
 8. Ereleden zijn zij die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig zijn benoemd door de Algemene Vergadering, op voorstel van het  Bestuur.
 9. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en contactgegevens van alle leden zijn opgenomen.
 10. Leden geven bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming aan de vereniging om hun contactgegevens te delen met andere leden. Dit delen  gebeurt uitsluitend indien het verenigingsactiviteiten betreft.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging door de vereniging is mogelijk indien:
  1. een lid niet meer aan de lidmaatschapsvereisten voldoet;
  2. een lid de in artikel 5 zesde lid genoemde bevestiging niet verstrekt; 
  3. een studentlid geen inschrijvingsbewijs als genoemd in artikel 5 zevende lid overlegt;
  4. een lid ondanks herhaalde aanmaning de verschuldigde contributie niet betaalt;
  5. van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het Bestuur.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,  of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het betrokken lid zo spoedig mogelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt.
 6. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de  beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Geschorste leden verliezen gedurende de periode van schorsing alle rechten  van het lidmaatschap, met uitzondering van het recht gehoord te worden in de Algemene Vergadering waar het beroep tegen de ontzetting wordt behandeld.
 8. Tegen een door de Algemene Vergadering bekrachtigd besluit tot ontzetting is geen beroep mogelijk.

Artikel 7

 1. Leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke bijdrage, contributie genaamd, waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. 
 2. De Algemene Vergadering kan leden indelen in categorieën. Ze kan per categorie een andere hoogte van de contributie vaststellen. 
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar ingaat, is de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. 
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. 
 5. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Artikel 8

 1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste tien meerderjarige  personen die door de Algemene Vergadering uit de leden worden benoemd. 
 2. Het aantal bestuursleden wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. 
 3. Verkiezing van bestuursleden geschiedt via een elektronische stemming. 
 4. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een  penningmeester. 

Artikel 9

 1. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar.
 2. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene  Vergadering worden geschorst en ontslagen. Over schorsing of ontslag besluit  de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de  uitgebrachte stemmen. 
 3. Een geschorste bestuurder kan gedurende de periode van schorsing zijn rechten en bevoegdheden als bestuurder niet uitoefenen en heeft dan ook geen  toegang tot bestuursvergaderingen. 
 4. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de Algemene Vergadering  niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.  De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene  Vergadering te verantwoorden. 
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
  1. door bedanken; 
  2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 

Artikel 10. 

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur,  dan wel door de voorzitter samen met de secretaris of de penningmeester, dan  wel door de secretaris samen met de penningmeester. 
 2. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere personen om de  vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Artikel 11. 

 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur  bevoegd. Het is echter verplicht de Kiescommissie hiervan onmiddellijk op de  hoogte te stellen, opdat deze zo spoedig mogelijk in de vacature(s) kan  voorzien door het uitschrijven van bestuursverkiezingen.
 3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid welomschreven  onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een medewerker van het  bureau als bedoeld in artikel 24. 
 4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd  tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren  van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en  tegen derden beroep worden gedaan. 
 5. Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de  vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een  derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde  verbindt. 

Artikel 12. 

 1. Het Bestuur vergadert zo vaak als het dit nodig acht, doch ten minste zes keer  per jaar. 
 2. Het Bestuur kan in vergadering slechts besluiten nemen indien ten minste de  helft van het aantal bestuurders aanwezig is. 
 3. Het Bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten  nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te  brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een  dergelijk besluit is genomen, indien de vereiste meerderheid van het aantal  bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering  genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering  van het Bestuur, welke mededeling in de besluitenlijst van die vergadering  wordt vermeld. 
 4. De voorzitter, alsmede twee van de overige bestuurders samen, zijn bevoegd  vergaderingen van het Bestuur bijeen te roepen. 
 5. Tot de vergaderingen van het Bestuur hebben toegang de bestuurders en zij  die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd. 
 6. Van hetgeen in elke vergadering wordt besloten, wordt een bondig  geformuleerd overzicht van besluiten opgesteld, met de belangrijkste  overwegingen die tot het besluit hebben geleid. Het door de voorzitter in de  vergadering geformuleerde besluit is bepalend, tenzij dit onmiddellijk tijdens de  vergadering ter discussie wordt gesteld. Op elke bestuursvergadering wordt een  besluitenlijst met toelichting vastgesteld, die, eenmaal uitgewerkt en  goedgekeurd, door de voorzitter en de secretaris met een handtekening wordt  bekrachtigd en gearchiveerd.

Artikel 13 

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe  die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of aan een commissie zijn  opgedragen. 
 2. De Algemene Vergadering vindt ten minste twee maal per jaar plaats. 
 3. Jaarlijks wordt in elk geval voor 1 juli een Algemene Vergadering gehouden.  In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 
  1. notulen van de vorige Algemene Vergadering; 
  2. bestuursverslag en jaarrekening;
  3. verslag van de Kascommissie; 
  4. verslagen van overige commissies en Ombudsman; 
  5. benoeming van commissies of Ombudsman; 
  6. voorstellen van het Bestuur of de leden. 
 4. Jaarlijks wordt in elk geval na 1 juli en voor 31 december een Algemene  Vergadering gehouden, waarin onder meer aan de orde komen: 
  1. notulen van de vorige Algemene Vergadering; 
  2. begroting voor het komende verenigingsjaar; 
  3. beleidsplannen voor het komende verenigingsjaar; 
  4. verslagen van commissies en Ombudsman; 
  5. benoeming van commissies of ombudsman; 
  6. voorstellen van het Bestuur of de leden. 
 5. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit  wenselijk oordeelt. 
 6. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de  stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene  Vergadering op een termijn van maximaal vier weken. 
 7. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. 
 8. Het Bestuur is verplicht verzoekers daartoe toegang te verschaffen tot het  register als bedoeld in artikel 5 negende lid. 
 9. De agenda van de Algemene Vergadering en de bijbehorende stukken dienen  ten minste twee weken voor de vergadering ter kennis te zijn gebracht aan de  leden. 

Artikel 14

 1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergaderingen, voor zover zij niet  zijn geschorst. Geschorste leden hebben alleen toegang tot dat deel van de  Algemene Vergadering waarin het beroep tegen hun ontzetting wordt  behandeld. 
 2. Over toelating van andere personen beslist het Bestuur. 
 3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Geschorste leden hebben geen  stemrecht. 
 4. ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk  volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan  voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. 

Artikel 15 

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij zijn  afwezigheid, door een ander bestuurslid, tenzij de Algemene Vergadering een  ander tot vergadervoorzitter benoemt. Zijn er geen bestuurders aanwezig, dan  voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 2. Het door de voorzitter van de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel over  de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van  een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk  vastgelegd voorstel. 
 3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel  de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet  hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit  verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de  oorspronkelijke stemming. 
 1. Van wat in de Algemene Vergadering is besproken, worden notulen gemaakt  door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
 2. Deze notulen worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld  en als bewijs daarvoor door de secretaris en de voorzitter van die vergadering  ondertekend en gearchiveerd. 

Artikel 16

 1. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten  van de organen van de vereniging genomen met meerderheid van stemmen,  dat wil zeggen: met meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. 
 2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft  verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de personen die het  hoogste aantal stemmen hebben behaald. 
 3. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd.  Staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist het lot. 
 4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij  de vergadering anders beslist. 
 5. Blanco stemmen tellen niet mee. 

Artikel 17

 1. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van het aantal uitgebrachte  stemmen.
 2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de personen die het hoogste aantal  stemmen hebben behaald.
 3. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.
 4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist.
 5. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

Artikel 17 

 1. De Algemene Vergadering kan taken en bevoegdheden delegeren aan een commissie. 
 2. Leden van een commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering.
 3. Een commissie bepaalt binnen de kaders van haar opdracht, van de statuten en  het huishoudelijk reglement zelf haar werkwijze. 
 4. Een commissie legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Artikel 18 

 1. De vereniging kent een Kascommissie. 
 2. De Algemene Vergadering benoemt uit de leden een Kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
 3. De Kascommissie onderzoekt de jaarrekening van het Bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
 4. Het Bestuur is verplicht de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 
 5. De Kascommissie kan naar aanleiding van haar onderzoek advies uitbrengen aan de Algemene Vergadering. 
 6. De last van de Kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, maar alleen door de benoeming van een andere Kascommissie. 
 7. De zittingstermijn van de Kascommissie bedraagt twee jaar. Leden van de Kascommissie zijn maximaal twee keer aansluitend herbenoembaar.

Artikel 19

 1. De vereniging kent een Prijscommissie. 
 2. De Algemene Vergadering benoemt uit de leden een Prijscommissie van ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur
 3. De Prijscommissie stelt reglementen op voor de prijzen die de vereniging uitlooft en bewaakt de uitvoering daarvan. 
 4. De Prijscommissie benoemt de leden van de jury voor deze prijzen.
 5. De Prijscommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
 6. De zittingstermijn van de Prijscommissie bedraagt twee jaar. Leden van de Prijscommissie mogen maximaal twee termijnen aaneengesloten zitting  hebben. 
 7. Leden van de Prijscommissie komen gedurende hun zittingstermijn niet in aanmerking voor door de vereniging uitgeloofde prijzen. 


Artikel 20 

 1. De vereniging kent een Kiescommissie. 
 2. De Algemene Vergadering benoemt uit de leden een Kiescommissie van drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. 
 3. De Kiescommissie draagt zorg voor een goed verloop van de verkiezing van bestuursleden. 
 4. De Kiescommissie brengt na elke bestuursverkiezing schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
 5. De zittingstermijn van de Kiescommissie bedraagt twee jaar. Leden van de Kiescommissie zijn maximaal twee keer aansluitend herbenoembaar.
 6. Leden van de Kiescommissie mogen geen kandidaat zijn voor het bestuurslidmaatschap.

Artikel 21

 1. De vereniging kent een Ombudsman. 
 2. Leden en niet-leden kunnen zich, desgewenst anoniem, wenden tot de Ombudsman met vermoedens, vragen en klachten over de integriteit van handelen van personen en organen binnen de vereniging. 
 3. De Ombudsman onderzoekt deze vermoedens, vragen en klachten en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering. 
 4. De Ombudsman heeft het recht onderwerpen te agenderen voor de Algemene Vergadering. 
 5. De Ombudsman is vrij in zijn werkwijze. 
 6. De Ombudsman wordt benoemd door de Algemene Vergadering uit de leden die ten minste tien jaar lid zijn van de vereniging. 
 7. De zittingstermijn van de Ombudsman bedraagt drie jaar. De functionaris is maximaal twee keer herbenoembaar.

Artikel 22

 1. Activiteiten van de vereniging kunnen worden uitgevoerd door werkgroepen.
 2. Een werkgroep wordt ingesteld door het Bestuur.
 3. Een werkgroep rapporteert aan een aangewezen bestuurslid, dat zelf in de werkgroep participeert. 
 4. Een werkgroep gaat zelf over haar samenstelling en werkwijze binnen de door het Bestuur vastgestelde opdracht en begroting. Voor praktische zaken houdt de werkgroep, indien mogelijk, nauw contact met het verenigingsbureau.

Artikel 23

 1. De Algemene Vergadering kan een Raad van Advies instellen.
 2. De Raad van Advies kan het Bestuur en de Algemene Vergadering gevraagd en ongevraagd adviseren. 
 3. Leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Algemene  Vergadering, op voordracht van het Bestuur, van de Raad van Advies, of van ten minste tien leden. 
 4. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor drie jaar en zijn maximaal twee keer aansluitend herbenoembaar. 
 5. Leden van de Raad van Advies kiezen uit hun midden een voorzitter.
 6. De Raad van Advies bepaalt verder zelf zijn vergaderfrequentie en werkwijze.

Artikel 24

 1. Het Bestuur kan een deel van zijn taken en werkzaamheden laten uitvoeren door een verenigingsbureau. 
 2. De gezags- en werkrelatie tussen Bestuur en medewerkers van het  verenigingsbureau wordt vastgelegd in een bureaureglement, dat door het Bestuur wordt vastgesteld. 
 3. Het Bestuur blijft ten opzichte van de Algemene Vergadering volledig verantwoordelijk voor het handelen van medewerkers van het bureau. 

Artikel 25 

 1. Het verenigingsjaar loopt van een (1) januari tot en met een en dertig (31) december. 
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
 3. Het Bestuur brengt voor een (1) juli van het verenigingsjaar op een Algemene Vergadering een bestuursverslag uit, waarin het inhoudelijk verantwoording  aflegt over het in het vorige verenigingsjaar gevoerde beleid. 
 4. Het bestuursverslag bevat onder meer een actueel rooster van aftreden van bestuursleden. 
 5. Het Bestuur brengt tevens voor een (1) juli van het verenigingsjaar op een Algemene Vergadering zijn jaarrekening uit, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten, en een toelichting op beide. Hiermee legt het Bestuur  rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde  financiële beleid. 
 6. Na een (1) juli kan ieder lid de jaarrekening in rechte van het Bestuur vorderen. 
 7. De jaarrekening moet worden ondertekend door alle bestuursleden.
 8. Het Bestuur is verplicht de boeken en andere documenten van de vereniging gedurende de wettelijke termijn, thans zeven jaren lang, te bewaren.

Artikel 26.

 1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen waaraan leden of organen van de vereniging zijn gebonden. 
 2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.
 3. De Prijscommissie kan reglementen vaststellen voor prijzen die de vereniging uitlooft. 
 4. Het Bestuur kan geen andere reglementen waaraan leden of organen van de vereniging zijn gebonden vaststellen dan een bureaureglement als bedoeld in  artikel 24 tweede lid en een reglement dat de interne werkwijze van het bestuur nader vastlegt. 
 5. Andere organen van de vereniging kunnen geen reglementen vaststellen.

Artikel 19

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene  vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 27

 1. Bestuursleden, commissieleden en de Ombudsman mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten. 
 2. Voor andere leden van de vereniging, onder wie leden van werkgroepen, geldt dit verbod niet, tenzij zij ook een functie als genoemd in het eerste lid bekleden.
 3. In gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer  bestuurders, kan de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 

Artikel 28

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met  de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
 2. Degenen die de oproep tot de Algemene Vergadering hebben gedaan waar een voorstel tot statutenwijziging op de agenda staat, moeten ten minste vier weken vóór de vergadering de tekst van dat voorstel aan de leden doen toekomen. 
 3. Een besluit tot statutenwijziging vergt ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 
 4. Een statutenwijziging treedt pas in werking, nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
 5. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 29

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. 
 2. Het bepaalde in de eerste drie leden van het voorgaande artikel zijn dan van toepassing. 
 3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. 
 4. Een batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen doeleinden, die zoveel mogelijk met het doel van de vereniging overeenstemmen.