Statuten

— Notariële akte opgemaakt op 20 mei 2016 —

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam:
  VERENIGING VAN ONDERZOEKSJOURNALISTEN.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van kritische en diepgravende journalistiek, hierna te noemen onderzoeksjournalistiek, in het Nederlandse taalgebied.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  a. het streven naar brede erkenning van het maatschappelijk belang van onderzoeksjournalistiek;
  b. het bevorderen van het uitwisselen van vakkennis en ervaring tussen onderzoeksjournalisten;
  c. alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4

Lid van de vereniging zijn diegenen die op hun gemotiveerde verzoek als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, te weten:

 1. Journalisten, werkzaam voor Nederlandstalige media, ook wanneer zij als zodanig met pensioen gaan;
 2. Docenten en studenten journalistiek;
 3. Anderen die door het bestuur tot het lidmaatschap worden toegelaten, welke regeling in een huishoudelijk reglement wordt opgenomen.


Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door het overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste acht weken. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is niettemin mogelijk:
  a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is in dat geval niet op dat lid van toepassing;
  c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan op elk moment zonder opzegtermijn geschieden. De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid heeft  opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt.
  De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden  genomen  met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies;
  b. donaties;
  c. schenkingen;
  d. nalatenschappen en legaten;
  e. sponsoring;
  f. overige baten.
 2. Nalatenschappen zullen uitsluitend kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 4. De leden kunnen door de algemene vergadering in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende jaarlijkse bijdrage betalen.
 5. Het bestuur kan in individuele gevallen besluiten tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de contributie, gedurende een bepaalde periode. Wanneer de gronden waarop deze beslissing is genomen, zijn ontvallen eindigt de gehele of gedeeltelijke vrijstelling.

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien meerderjarige personen.
 2. De bestuurders worden door en uit de leden van de vereniging via een daartoe geschikte elektronische stemming benoemd. De voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden door de algemene vergadering in functie benoemd. In dezelfde verkiezingsprocedure kunnen kandidaten voor deze functies tevens kandidaat zijn voor het gewone bestuurslidmaatschap. De procedure van deze stemming wordt in het huishoudelijk reglement nader geregeld.
 3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.
 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is nog eenmaal herbenoembaar.
  Bij een tussentijdse vacature neemt de nieuwe bestuurder op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
  In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door bedanken;
  b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
 2. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.


Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
  Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een   dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Het bestuur is behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, na goedkeuring van de algemene vergadering.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt.
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.


Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsmede aan de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


Artikel 11

 1. Het bestuur kan een deel van zijn taken en werkzaamheden laten uitvoeren door een daartoe door het bestuur in te stellen verenigingsbureau, hierna te noemen: het bureau.
 2. Het bureau staat onder leiding van een directeur, die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur.
 3. De gezags- en werkrelatie tussen bestuur en de directeur wordt vastgesteld in een directiereglement, dat door het bestuur wordt vastgesteld.
 4. Voor het gunnen van betaalde opdrachten aan leden worden in het huishoudelijk reglement regels gesteld.


Artikel 12

 1. Het bestuur kan in vergadering slechts besluiten indien ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig is.
 2. Het bestuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een dergelijk besluit is genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering van het bestuur, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
 3. De voorzitter en twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.
 4. Bij reglement kunnen voorschriften worden vastgesteld inzake de wijze van bijeenroeping, de oproepingstermijn, de agendering van de vergaderingen van het bestuur en andere daarmee samenhangende onderwerpen. Indien zodanige regels werden vastgesteld, kan het bestuur ook bij handelen in strijd met die regels rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
 5. Tot de vergaderingen van het bestuur hebben toegang de bestuurders en zij die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 6. Van hetgeen in elke vergadering besloten wordt, wordt onder verantwoordelijkheid van de secretaris of een door het bestuur te benoemen persoon, een bondig geformuleerd overzicht van besluiten opgesteld, met de belangrijkste overwegingen die tot het besluit hebben geleid. Het door de voorzitter ter vergadering geformuleerde besluit is bepalend, tenzij terstond ter discussie gesteld door een of meer bestuursleden. Telkens wordt op een bestuursvergadering de besluitenlijst vastgesteld, ten bewijze waarvan deze lijst door de secretaris wordt ondertekend.

Artikel 13

 1. a. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
  b. De oproepingen geschieden schriftelijk, waaronder ook te begrijpen e-mail en fax, aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
  c. Het bestuur zendt de namen van de voorgedragen bestuursleden mee en zoveel mogelijk een kopie van de stukken die ter vergadering aan de orde komen, ofwel publiceert deze op de website van de vereniging.
 2. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de  staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Jaarlijks brengt de registeraccountant een verklaring uit over de jaarrekening, alsmede een managementletter. Deze worden ter kennis van de algemene vergadering gebracht. Na vaststelling van de jaarstukken worden deze, inclusief de accountantsverklaring  en de  managementletter, in hun definitieve vorm gepubliceerd op het openbare gedeelte van de vereniging.
 4. De registeraccountant wordt voor een periode van acht jaar benoemd door het bestuur, maar kan uitsluitend worden ontslagen door de algemene vergadering. Herbenoeming van de registeraccountant is niet mogelijk.
 5. Verder wordt in de tweede helft van het jaar, niet later dan in november, een algemene vergadering gehouden waar de begroting voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld, alsmede voorziening in vacatures en voorstellen van bestuur of de leden worden besproken.


Artikel 14

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
  De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk, waaronder ook te verstaan e-mail en fax, mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste tien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.


Artikel 15

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.


Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de een andere door het bestuur aan te wijzen aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
  Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 17

 1. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van het aantal uitgebrachte  stemmen.
 2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de personen die het hoogste aantal  stemmen hebben behaald.
 3. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.
 4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist.
 5. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

Artikel 18

 1. Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen commissies instellen die een adviserende en/of uitvoerende functie hebben.
  Bij de instelling van een commissie wordt bepaald wat de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn, voor welke periode deze wordt ingesteld, uit hoeveel personen de commissie bestaat en wie in de commissie worden benoemd.
  Ook niet-leden kunnen deel uitmaken van een commissie.
 1. Commissies ingesteld door de algemene vergadering opereren onder verantwoordelijkheid van en rapporteren aan de algemene vergadering. Commissies ingesteld door het bestuur opereren onder verantwoordelijkheid van en rapporteren aan het bestuur.
 2. Elke commissie stelt na elke benoeming van een commissielid, ook naar aanleiding van tussentijds aftreden, een rooster van aftreden op, dat er – naar het inzicht van de commissie – zoveel mogelijk in voorziet dat een maximale zittingsperiode van drie jaar wordt aangehouden. De commissieleden zijn aansluitend tweemaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar.

Artikel 19

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene  vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de  statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 20

 1. Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zodanig dat het wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als de vereniging.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgave aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.