Nieuws, Uitgelicht, Woo, Woo

Nieuwe wet leidt nog niet tot snellere openbaarmaking van documenten

De nieuwe Wet open overheid, die regelt welke overheidsdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, had moeten leiden tot een vlottere verstrekking van documenten, maar daar komt nog niets van terecht. In 2021 was de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot openbaarmaking 161 dagen, sinds de invoering van de Woo is dat 162 dagen. En dat terwijl de de wettelijke termijn is verlaagd van 56 naar 42 dagen.

Dit blijkt uit Matglas, een onderzoeksrapport van de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie.

De overheid overschrijdt steeds vaker de wettelijke termijnen. In 2016 bleek dat ministeries in 61 procent de termijn overschreden. In 2019 was dat 71 procent. Inmiddels is dat opgelopen naar 84 procent. Het probleem wordt dus steeds groter. Aan de omvang van de Woo-verzoeken kan het niet liggen: 55 procent betreft verzoeken die met minder dan vijftig pagina’s worden beantwoord.

Verschillen per ministerie

Het ministerie van Financiën heeft gemiddeld het langst nodig om een Woo-verzoek te behandelen: 211 dagen, gevolgd door Justitie en Veiligheid (190 dagen). Het ministerie van OCW presteert het best met 70 dagen, toch vier weken langer dan de bedoeling is.

Bron: Matglas, IMI/OSF

De onderzoekers concluderen dat de overheid meer begaan lijkt met risicomijding dan met het inwilligen van het grondrecht van iedere burger op informatie. Serv Wiemers van Open State Foundation zegt: “Een bekende overheidsreflex is dat niet de misstand zelf, maar de onthulling van de misstand moet worden gemanaged. Die houding is schadelijk voor het democratisch proces en voor het vertrouwen in overheid en politiek. Maar die reflex zit kennelijk nog diep in de cultuur en is nog niet weggenomen met de introductie van de Woo.”

Nieuwe bestuurscultuur?
Twee jaar geleden beloofde de politiek na de Toeslagenaffaire te werken aan een nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie, maar de data wijzen uit dat dit (nog) niet van de grond gekomen is. De onderzoekers zien wel dat de Woo bij ministeries, provincies en gemeenten tot veel actie heeft geleid op het gebied van IT, werkprocessen en personele inzet. Maar omdat ieder overheidsorgaan zijn eigen plan trekt, leidt dat tot versnippering.

VVOJ teleurgesteld
De Woo-werkgroep van de VVOJ herkent helaas maar al te goed het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Onderzoeksjournalisten hebben onder de Wet open overheid nog net zoveel te maken met ernstige termijnoverschrijdingen door de overheid en met pogingen om informatie zoveel mogelijk achter te houden als onder de oude Wob. De VVOJ is teleurgesteld dat er, een paar goede uitzonderingen daargelaten, niets veranderd is. Voor de werkgroep een extra motivatie om de ontwikkelingen rond de Woo scherp te volgen en waar mogelijk de voortdurende obstructie aan te vechten.

De VVOJ ondersteunt ook de aanbevelingen om te sturen op doorlooptijden en deadlines, de verzoeker zo goed en snel mogelijk te bedienen door de belangrijkste informatie snel te verstrekken en de parafenlijn in te korten. Als deze suggesties worden nagevolgd kan er met betrekking tot het overschrijden van termijnen veel gewonnen worden.

Wat is de Wet open overheid?

De Wet open overheid, kortweg Woo, is op 1 mei 2022 in de plaats gekomen van de oude Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt dat zoveel mogelijk informatie over bestuurlijke aangelegenheden openbaar wordt gemaakt, tenzij er gronden zijn om documenten geheim te houden. Denk aan privacygegevens of informatie die de veiligheid van ons land in gevaar kan brengen.
Journalisten doen soms een beroep op de Woo om inzicht te krijgen in wat zich achter de schermen van de overheid heeft afgespeeld. Zo kan gereconstrueerd worden hoe bijvoorbeld gemeenten of ministeries tot bepaalde besluiten zijn gekomen. De Woo regelt hoe de overheid het recht tot openbaarmaking moet afwegen tegen de andere belangen en binnen welke termijnen dat moet gebeuren. In principe moet een Woo-verzoek binnen 42 dagen zijn afgehandeld.

“De VVOJ is teleurgesteld dat er, een paar goede uitzonderingen daargelaten, niets veranderd is.”

Woo-verzoek maken? Gebruik de Woo-generator.

Sinds 12 november 2020 is de generator beschikbaar  Met deze tool maak je razendsnel in drie stappen een kant en klaar Woo-verzoek. Je hoeft de brief alleen nog maar te printen, ondertekenen en te posten.

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sinds september 2022 stuurt het kabinet bij alle stukken aan het parlement beslisnota’s mee. Zo moet openheid ontstaan over het besluitvormingsproces erachter. De maatregel had het kabinet begin 2021 toegezegd na het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over het toeslagenschandaal.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis en netwerk.