Vliegwiel

Reglement VVOJ Vliegwiel 2021

Vliegwiel

Reglement Vliegwiel 2021

De prijs 

 1. De Vereniging van Onderzoeksjournalisten looft een prijs uit voor hoofd-  en eindredacteuren die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingespannen om de onderzoeksjournalistiek op hun redactie te stimuleren: het Vliegwiel. 
 2. Het Vliegwiel is een erkenning van en een eerbetoon aan journalisten die onderzoeksjournalisten de gelegenheid bieden te excelleren.
 3. Het Vliegwiel is een prijs vóór journalisten, ván journalisten.
 4. Alleen journalisten die werken voor Nederlandstalige media komen in aanmerking voor het Vliegwiel.
 5. Het Vliegwiel bestaat uit een object.
 6. Het Vliegwiel wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de VVOJ-conferentie Onderzoeksjournalistiek.

De jury

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury.
 2. Bestuursleden van de VVOJ kunnen geen deel uitmaken van de jury.
 3. De jury bestaat uit minimaal drie leden, inclusief de voorzitter.
 4. Leden van de jury worden benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van journalistiek en/of onderzoek.
 5. De meerderheid van de jury is werkzaam als journalist. De (oud)journalisten in de jury zijn lid van de VVOJ.
 6. Juryleden worden benoemd door de prijscommissie van de VVOJ. Zittende juryleden kunnen kandidaten voordragen bij de commissie. 
 7. De leden van de jury kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter is een journalist.
 8. De zittingstermijn van juryleden is maximaal vijf jaar.
 9. Aftredende juryleden kunnen niet aansluitend worden herbenoemd. Wie in de voorbije vijf jaar jurylid is geweest, komt niet voor benoeming in aanmerking.
 10. De jury beslist zoveel mogelijk op basis van consensus, maar stemt indien nodig. De jury beslist in dat geval bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. 
 11. Juryleden mogen niet meestemmen over kandidaten die werken voor het medium waarvoor ze werkzaam zijn.

De procedure

 1. Om te zorgen dat een voordracht op voldoende draagvlak kan rekenen, moet een voordracht worden gesteund door minimaal drie personen. Deze personen moeten bij de voordracht hun contactgegevens doorgeven en aangeven wat hun relatie is met de persoon die wordt  voorgedragen.  
 2. Voorgedragen kandidaten hebben de indieners toestemming gegeven voor de voordracht en hebben hen toegezegd – in het geval van een nominatie- bereid te zijn om tijdens de vrijdagavond van de VVOJ-conferentie een korte toespraak te houden over het stimuleren  van onderzoeksjournalistiek. Die avond wordt ook de prijs uitgereikt.
 3. De voordracht moet uitgebreid worden gemotiveerd. Een richtlijn daarvoor zijn de beoordelingscriteria van de jury (zie volgend hoofdstuk).
 4. De voordrachten moeten zijn ingediend vóór 1 oktober van het toekenningsjaar.
 5. Inzendingen die niet aan de vereisten voldoen, worden van mededinging uitgesloten.
 6. De jury kiest uit de geaccepteerde inzendingen ten minste twee en ten hoogste drie genomineerden.
 7. De nominaties worden uiterlijk op 1 november bekendgemaakt door de  VVOJ.
 8. De jury kiest uit de genomineerden één winnaar.
 9. De jury motiveert haar keuze voor de winnaar in een eindrapport.
 10. Het reglement voor het Vliegwiel wordt vastgesteld door het bestuur van de VVOJ. Het is voor een ieder na te zien op de website van de vereniging.

Beoordelingscriteria 

De genomineerde/winnaar van het Vliegwiel heeft zich het afgelopen jaar bijzonder ingespannen om de onderzoeksjournalistiek te behouden of te stimuleren en/of de kwaliteit van onderzoeksjournalistieke projecten te bevorderen. Bijvoorbeeld: 

 • De genomineerde/winnaar heeft blijk gegeven van bijzondere kwaliteiten of behaalde resultaten op het gebied van coaching en leiding geven.
 • De genomineerde/winnaar is op uitzonderlijke wijze opgekomen voor (de belangen) van onderzoeksjournalisten.
 • De genomineerde/winnaar heeft structurele borging van onderzoeksjournalistiek op de redactie gerealiseerd of veiliggesteld.
 • De genomineerde/winnaar heeft projecten mogelijk gemaakt onder moeilijke financiële omstandigheden.
 • De genomineerde/winnaar heeft op een bijzondere manier eigen kennis en kunde ingezet voor onderzoeksprojecten.
 • Etc.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk