Vliegwiel

Reglement VVOJ Vliegwiel 2021

Vliegwiel

Reglement Vliegwiel 2021

De prijs 

 1. De Vereniging van Onderzoeksjournalisten looft een prijs uit voor hoofd-  en eindredacteuren die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingespannen om de onderzoeksjournalistiek op hun redactie te stimuleren: het Vliegwiel. 
 2. Het Vliegwiel is een erkenning van en een eerbetoon aan journalisten die onderzoeksjournalisten de gelegenheid bieden te excelleren.
 3. Het Vliegwiel is een prijs vóór journalisten, ván journalisten.
 4. Alleen journalisten die werken voor Nederlandstalige media komen in aanmerking voor het Vliegwiel.
 5. Het Vliegwiel bestaat uit een object.
 6. Het Vliegwiel wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de VVOJ-conferentie Onderzoeksjournalistiek.

De jury

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury.
 2. Bestuursleden van de VVOJ kunnen geen deel uitmaken van de jury.
 3. De jury bestaat uit minimaal drie leden, inclusief de voorzitter.
 4. Leden van de jury worden benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van journalistiek en/of onderzoek.
 5. De meerderheid van de jury is werkzaam als journalist. De (oud)journalisten in de jury zijn lid van de VVOJ.
 6. Juryleden worden benoemd door de prijscommissie van de VVOJ. Zittende juryleden kunnen kandidaten voordragen bij de commissie. 
 7. De leden van de jury kiezen uit hun midden een voorzitter. De voorzitter is een journalist.
 8. De zittingstermijn van juryleden is maximaal vijf jaar.
 9. Aftredende juryleden kunnen niet aansluitend worden herbenoemd. Wie in de voorbije vijf jaar jurylid is geweest, komt niet voor benoeming in aanmerking.
 10. De jury beslist zoveel mogelijk op basis van consensus, maar stemt indien nodig. De jury beslist in dat geval bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. 
 11. Juryleden mogen niet meestemmen over kandidaten die werken voor het medium waarvoor ze werkzaam zijn.

De procedure

 1. Om te zorgen dat een voordracht op voldoende draagvlak kan rekenen, moet een voordracht worden gesteund door minimaal drie personen. Deze personen moeten bij de voordracht hun contactgegevens doorgeven en aangeven wat hun relatie is met de persoon die wordt  voorgedragen.  
 2. Voorgedragen kandidaten hebben de indieners toestemming gegeven voor de voordracht en hebben hen toegezegd – in het geval van een nominatie- bereid te zijn om tijdens de vrijdagavond van de VVOJ-conferentie een korte toespraak te houden over het stimuleren  van onderzoeksjournalistiek. Die avond wordt ook de prijs uitgereikt.
 3. De voordracht moet uitgebreid worden gemotiveerd. Een richtlijn daarvoor zijn de beoordelingscriteria van de jury (zie volgend hoofdstuk).
 4. De voordrachten moeten zijn ingediend vóór 1 oktober van het toekenningsjaar.
 5. Inzendingen die niet aan de vereisten voldoen, worden van mededinging uitgesloten.
 6. De jury kiest uit de geaccepteerde inzendingen ten minste twee en ten hoogste drie genomineerden.
 7. De nominaties worden uiterlijk op 1 november bekendgemaakt door de  VVOJ.
 8. De jury kiest uit de genomineerden één winnaar.
 9. De jury motiveert haar keuze voor de winnaar in een eindrapport.
 10. Het reglement voor het Vliegwiel wordt vastgesteld door het bestuur van de VVOJ. Het is voor een ieder na te zien op de website van de vereniging.

Beoordelingscriteria 

De genomineerde/winnaar van het Vliegwiel heeft zich het afgelopen jaar bijzonder ingespannen om de onderzoeksjournalistiek te behouden of te stimuleren en/of de kwaliteit van onderzoeksjournalistieke projecten te bevorderen. Bijvoorbeeld: 

 • De genomineerde/winnaar heeft blijk gegeven van bijzondere kwaliteiten of behaalde resultaten op het gebied van coaching en leiding geven.
 • De genomineerde/winnaar is op uitzonderlijke wijze opgekomen voor (de belangen) van onderzoeksjournalisten.
 • De genomineerde/winnaar heeft structurele borging van onderzoeksjournalistiek op de redactie gerealiseerd of veiliggesteld.
 • De genomineerde/winnaar heeft projecten mogelijk gemaakt onder moeilijke financiële omstandigheden.
 • De genomineerde/winnaar heeft op een bijzondere manier eigen kennis en kunde ingezet voor onderzoeksprojecten.
 • Etc.

Gerelateerde artikelen

vliegwiel-1x

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

vliegwiel-1x
Werk jij in onderzoeksprojecten samen met een kei van een hoofd- of eindredacteur? En heeft die persoon zich het afgelopen jaar ook nog eens bijzonder nuttig gemaakt voor de onderzoeksjournalistiek, een onderzoeksjournalist of een specifiek onderzoeksproject? Meld hem of haar dan hier aan voor Het Vliegwiel 2021.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk