Uitgelicht

Wet open overheid is door Tweede Kamer. Dit voorjaar in de Senaat

Plenaire_zaal_Eerste_Kamer

De Wet open overheid (Woo) wordt vermoedelijk nog dit voorjaar behandeld in de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. De Woo komt in plaats van de Wob, de veertig jaar oude Wet openbaarheid van bestuur. De nieuwe wet, waarover acht jaar is onderhandeld, zal waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 in werking treden

Het belangrijkste verschil is dat de Woo voorschrijft dat de overheid documenten als nota’s en vergaderstukken waar ze over beschikt, zelf actief naar buiten brengt, in plaats van te wachten tot er om wordt gevraagd. De zogenoemde ‘actieve openbaarheid’ moet groter worden.

Adviescollege

Het is zeer de vraag of de nieuwe wet ook verschil maakt voor de ‘passieve openbaarheid’, zeg maar de openbaarmaking van documenten op verzoek van bijvoorbeeld journalisten. Volgens deskundigen is dat niet het geval en zal de huidige Wob-praktijk er niet erg door veranderen.

Onder druk van de Toeslagenaffaire is het wetsvoorstel op het laatste moment nog een beetje aangepast. Zo komt er een adviescollege dat als een soort ombudsman kan optreden in geschillen tussen personen die een Woo-verzoek doen en de overheid. Welke bevoegdheden dat college precies krijgt moet nog worden ingevuld.

Persoonlijke beleidsopvattingen

De Tweede Kamer steunde ook een amendement van het CDA dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en derden niet als geheim worden beschouwd, mits intern beraad tussen ambtenaren daardoor niet gehinderd wordt.


UPDATE 10 februari:

De Eerste Kamer zet op 6 april de eerste stap in de behandeling van het wetsvoorstel. Voordat de Woo plenair behandeld kan worden, doet een Eerste Kamercommissie die dag een zogenoemd vooronderzoek waarbij de fracties een schriftelijke inbreng kunnen doen. Er is nog geen datum bepaald voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.


Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk