Het Grondwettelijk Hof heeft een wetsbepaling vernietigd die de overheidsdienst Delcredere volledig onttrok aan de openbaarheid van bestuur. Samen met Greenpeace en enkele andere organisaties had de VVJ daartoe een verzoekschrift ingediend bij het Hof.

Delcredere is een openbare instelling die bedrijven en banken verzekert tegen politieke en commerciële risico’s die ze lopen bij internationale investeringen en handelstransacties. Ze moet aldus de tekortkomingen van de privésector inzake kredietverzekering verhelpen en het mondiale handelsverkeer bevorderen. De verplichtingen die Delcredere op zich neemt worden gedekt door de Belgische Staat. Als zodanig valt de instelling onder de wettelijke bepalingen inzake openbaarheid van bestuur.

Onder druk van het bedrijfsleven, dat als cliënt regelmatig komt aankloppen bij Delcredere voor steun, schrapte het Belgische parlement in de lente van 2017 evenwel deze openbaarheidsplicht. “De stukken die Delcredere ontvangt of produceert in het kader zijn activiteiten, worden niet beschouwd als een bestuursdocument in de zin van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur”, heette het. Greenpeace merkte de wetswijziging op, en vroeg de VVJ om samen de vernietiging ervan te vragen aan het Grondwettelijk Hof. Ook Bond Beter Leefmilieu, WWF en Forum voor Vredesactie sloten zich bij de rechtszaak aan.

Het Grondwettelijk Hof gaat in een arrest van 29 november volledig in op de klacht. De rechters wijzen erop dat de openbaarheid van bestuur een grondwettelijk bepaald recht is, waarvan enkel na een beoordeling geval per geval kan worden afgeweken. De federale openbaarheidswet van 1994 heeft dan wel bepaald dat de bescherming van bedrijfsgeheimen een afwijking van de openbaarheidsregels toelaat, maar dan nog moet in concreto worden nagegaan of afwijking mogelijk is. De algemene onttrekking van Delcredere aan de openbaarheid van bestuur komt daar niet mee overeen en is dan ook “onevenredig”, aldus het Grondwettelijk Hof. Waarop de rechters het wetsartikel in kwestie vernietigen.

(doorgeplaatst met permissie van https://journalist.be/)