Nieuws

Nog geen besluit over nieuwe statuten VVOJ

ALV

Aan de inspirerende omgeving van Leeszaal Rotterdam West lag het niet. Misschien aan het slechte weer? Hoe dan ook, slechts 27 leden hadden de moeite genomen hun gezicht te laten zien op de algemene ledenvergadering maandagavond, bij lange na niet voldoende om te kunnen stemmen over de voorgestelde staturenwijziging.

“Ik hoop dat we ondanks de slechte opkomst hier vanavond een open debat kunnen voeren over de toekomst van deze club”, zei voorzitter Evert de Vos aan het begin van de vergadering. Deze uitnodiging werd door het selecte gezelschap meteen opgepakt: Er werden kritische vragen gesteld over het financiële beleid. Ook wezen leden erop dat de VVOJ meer moet doen aan ‘community building’ en beter zichtbaar moet zijn in het publieke debat. Het voorstel voor statutenwijziging werd tegen het licht gehouden.

Contributiecommissie

Als onderdeel van het financiële beleid kwam een eventuele contributieverhoging langs. Het bestuur laat dit onderzoeken door een contributiecommissie, waarvan in elk geval Jaap Zeekant (penningmeester) en Wilco Dekker deel uitmaken. Het bestuur ziet graag één of twee leden toetreden, maar daarvoor meldde zich niemand uit de zaal.

Op de mogelijke contributieverhoging werd positief gereageerd. Volgens Miro Lucassen heeft een lidmaatschap een zekere waarde waar je niet aan moet tornen. “Maar”, vroeg Arno Kersten zich af, “kijkt het bestuur ook kritisch  naar de uitgaven van de vereniging? En wat betekent precies de professionalisering die het bestuur voorstelt?”

Expertise van leden

Professionaliseren is niet alleen het aannemen van extra betaalde krachten, merkte Yvonne van de Meent op. “Je kunt soms voor speciale projecten ook advies inhuren, of kijk eens naar alle professionele (vrijwillige) expertise die binnen de vereniging al aanwezig is.” Oud-directeur Margo Smit was het helemaal met haar eens, maar gaf meteen ook aan dat het aantal actieve leden (ruim tien procent) binnen de VVOJ nu al hoog is.

Leny Verplancke mist de VVOJ in het publieke debat. Ze hoort soms interessante discussies in de media over onderzoeksjournalistiek en vraagt zich dan waarom de VVOJ in die gesprekken niet genoemd wordt.

Toekomst VVOJ

Evert de Vos was blij met alle suggesties en wil deze ook meenemen in het ontwikkelen van het toekomstige VVOJ-beleid. Op dit moment is het bestuur bezig met twee belangrijke zaken, lichtte hij toe: nieuwe sponsorcontracten en een goed onderbouwde toekomstvisie. Het bestuur wil hiervoor drie toekomstscenario’s maken, met verschillende ambities en de daarbij horende financieringsbehoefte. Deze scenario’s zullen tijdens de conferentie in november aan de ALV worden gepresenteerd.

 

VVOJ beter zichtbaar

Bij een professionelere, ambitieuzere VVOJ hoort ook een betere website, vond Trees Verleyen. “Gebruik de site meer om de VVOJ-leden in het zonnetje te zetten. De site moet een mooi platform worden voor en door VVOJ-leden.” Directeur Tanja van Bergen verzekerde de aanwezigen dat dit onderwerp de aandacht van het stafbureau heeft. Er zijn concrete plannen om de website veel actiever te gebruiken en om zowel op de site als op Facebook aan de gevraagde community building te doen.

 

Nieuwe statuten

Bij de bespreking van de nieuwe statuten bevestigde Dick van Eijk zijn reputatie van kritische lezer. Hij wees het bestuur op dubbelingen en bepalingen die elkaar tegenspraken en adviseerde onder meer de passage over elektronisch stemmen beter uit te werken.

Het bestuur zegde toe alle kritiek en adviezen mee te nemen in een nieuw voorstel voor de statutenwijziging. Dit betekent dat opnieuw een tweederdemeerderheid nodig zal zijn op een vergadering waar minimaal de helft van de leden aanwezig is. Deze vergadering zal in oktober worden gehouden. Als de opkomst dan weer te laag is, komen de nieuwe statuten weer langs op de agenda van de reguliere ALV tijdens de conferentie in november.

 

Gerelateerde artikelen

Al zo’n twee decennia lang inspireren Journalismfund Europe en Thomas More Hogeschool Mechelen mensen om via het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek hun stap in de onderzoeksjournalistiek te wagen. De eenjarige opleiding serveert niet alleen de beste tools, technieken en onderzoeksmethoden, maar zet ook in op schrijfvaardigheid en cross-border samenwerkingen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk