Nieuws

Algemene Ledenvergadering: 31 augustus 2015

Search For Solution

Om in 2015 nog enkele stevige stappen te kunnen zetten naar een inhoudelijk en financieel solide toekomst roept het bestuur van de VVOJ op maandag 31 augustus aanstaande een algemene ledenvergadering bijeen. Daar zullen uitgewerkte ideeën voor de inhoudelijke koers van de vereniging aan de leden worden voorgelegd, net als een statutenwijziging en aangescherpte financiële voorstellen. Ook zullen de Jaarrekening en het Jaarverslag 2014 toegelicht worden. De vergadering wordt gehouden in Rotterdam in de Leeszaal Rotterdam West en begint om 19.00 uur.

Koers en financiën

Na het roerige jaar 2014 heeft het nieuwe VVOJ-bestuur de eerste helft van 2015 aangegrepen om – op basis van de ledenenquête van januari 2015 – zijn visie op de koers van de vereniging te bespreken, onduidelijke procedures te verhelderen, personeelsomvang, -samenstelling en -beleid door te lichten, de bestaande statuten aan nieuwe inzichten aan te passen en een aangescherpte strategie voor fondsenwerving en financieel beleid op te stellen.

Het is nu tijd dat de leden zich over een en ander  uitspreken. Het bestuur zal de hiertoe benodigde stukken uiterlijk zaterdag 1 augustus op het voor leden toegankelijke deel van de website van de vereniging zetten. Jaarrekening en Concept Jaarverslag 2014 staan inmiddels op het open gedeelte van de site.

Statutenwijzigingen

Voor statutenwijzigingen is een twee-derde meerderheid van de stemmen nodig in een vergadering waarin minstens de helft van het aantal leden aanwezig is. Het bestuur hoopt dan ook op een grote toeloop tot de ledenvergadering van maandag 31 augustus. Indien onvoldoende leden aanwezig zijn, zal in een tweede ALV (binnen een maand nadien te houden) bij twee-derde meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden besloten kunnen worden over voorliggende statutenwijzigingen. Daarna dienen de gewijzigde statuten opgemaakt te worden in een notariële akte alvorens ze in werking treden.

 

Vergaderstukken (m.u.v. Jaarverslag en Jaarrekening alleen voor leden, inloggen vereist)

  1. [wpdm_hotlink id=43 link_label=’Agenda Algemene Ledenvergadering 31 augustus 2015′]
  2. [wpdm_hotlink id=44 link_label=’Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 20 januari 2015′]
  3. [wpdm_hotlink id=45 link_label=’Concept jaarverslag 2014, inclusief verslag kascommissie’]
  4. Personalia Marloes Derks en Kristof Clerix
  5. Jaarrekening Vereniging van Onderzoeksjournalisten 2014
  6. [wpdm_hotlink id=46 link_label=’Startdocument 2015′]
  7. [wpdm_hotlink id=47 link_label=’Voorstel statutenwijziging VVOJ tbv ALV 31-08-2015′] (inclusief) [wpdm_hotlink id=48 link_label=’Amendement op concepttekst nieuwe statuten VVOJ’]

 

Locatie

Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ, Rotterdam.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk