Nieuws, VVOJ Vereniging

VVOJ-bestuur teruggetreden

Rotterdam, 4 juni 2014 – De Raad van Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 4 juni 2014 beslist voltallig terug te treden en verkiezingen uit te schrijven voor de vorming van een nieuw bestuur.

Leden van de VVOJ wensten een feitenonderzoek naar procedures rond het genereren van bepaalde nieuwe inkomsten voor de vereniging in de jaren 2012 en 2013. Volgens een aantal leden was de gevolgde procedure niet voldoende transparant, hoewel de bedragen en verantwoording wel waren opgenomen in de jaarverslagen van de vereniging. Een vooraf en tijdens de vergadering verstrekte verantwoording van het bestuur bleek niet voldoende om gerezen zorg weg te nemen.

De ledenvergadering stelde de integriteit van Raad van Bestuur en directie niet in vraag, maar vond wel dat de Raad van Bestuur niet verstandig gehandeld had omdat de gevolgde procedures een schijn van belangenverstrengeling deden ontstaan.

Het bestuur ondersteunde in het belang van de vereniging een feitenonderzoek: een zaak als deze kan immers niet boven de markt blijven hangen. Tegelijkertijd meent het voltallige bestuur dat terugtreden de enige optie is: alleen al de suggestie van belangenverstrengeling is onwenselijk. Een aantal aanwezige leden meende dat terugtreden de vereniging geen goed doet, verzocht het bestuur aan te blijven en met het feitenonderzoek in de hand mét de leden vervolgconclusies te trekken.

 

Waar gaat het om? Het lidmaatschap van het VVOJ-bestuur is onbezoldigd, bestuursleden zijn elders in dienst of freelancer. Ook de directeur is een parttimer. Zij geven onbetaald tientallen workshops, seminars en gastcolleges om onderzoeksjournalistiek (en de VVOJ) te promoten. Daarnaast verzorgen zij vanuit eigen praktijk, op eigen risico en voor eigen rekening trainingen of cursussen. Bij opdrachtgevers (mediahuizen, nieuwsredacties) werd nu een kleine opslag voorgesteld, die ten bate van de VVOJ zou komen. Dat betekende voor de VVOJ een (beperkte) extra financieringsbron voor activiteiten voor de leden.

Over die laatste constructie zijn vragen gesteld: zouden bestuur en directie hun functie ‘gebruiken’ om opdrachten binnen te halen? Betrokkenen menen dat het anders ligt: opdrachtgevers zochten niet de VVOJ maar de individuele trainer aan die vervolgens een klein extra bedrag voor de VVOJ bedong.

Daarnaast bleven er vragen over de inzet van een projectsubsidie aan de VVOJ die leidde tot een opdracht aan de voor het project geëigende journalist maar tevens bestuurslid van de vereniging.

 

Het bestuur had inmiddels bepaald dat de ontstane praktijk onvoldoende eenduidig en transparant was. Een reglement van due diligence omtrent betaalde opdrachten zou – zeker ook maar niet alleen bij verdere professionalisering – nodig zijn. Scherpere richtlijnen over de omgang tussen bestuur, staf en vrijwilligers enerzijds en potentiële opdrachtgevers anderzijds zouden in geval van betaalde opdrachten moeten worden opgesteld. Een externe rapportage over de VVOJ, afgerond begin 2014, bevestigde deze noodzaak, en deze is nu onderstreept door de leden.

 

De inmiddels demissionaire Raad van Bestuur zal de lopende zaken van de vereniging opvolgen tot een nieuw bestuur zal aantreden, om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Op korte termijn zal een bestuursverkiezing worden georganiseerd.

De ledenvergadering zal een feitenonderzoek naar de bevraagde procedures instellen en op basis daarvan met een nieuw te vormen bestuur duidelijker richtlijnen voor de toekomst vaststellen.

 

Voor nadere informatie: 088-481 3011, bestuur@vvoj.org

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk