Nieuws, VVOJ Vereniging

Oproep: extra algemene ledenvergadering

Op woensdag 4 juni roept de Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ haar leden bij elkaar voor een extra algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen leden hun mening geven over aanbevelingen van het VVOJ-bestuur en staf over toekomstige koers van de vereniging.

De afgelopen wintermaanden heeft een extern onderzoeksbureau, mede op instigatie van een van onze grote donoren, de koers en (financiële) toekomst van de vereniging tegen het licht gehouden. Het bureau heeft boeken- en stukkenonderzoek verricht, en gesproken met leden, bestuur, staf, sponsoren en andere bij onderzoeksjournalistiek betrokken organisaties en personen.

Naar aanleiding van het rapport dat uit dit onderzoek voortkwam hebben bestuur en staf van de VVOJ een aantal aanbevelingen opgesteld om de VVOJ sterker en scherper de belangen van de onderzoeksjournalistiek in het algemeen en van haar leden in het bijzonder te kunnen laten behartigen. Graag wil het VVOJ-bestuur deze aanbevelingen voorleggen aan de leden, om in gezamenlijke besluitvorming een aantal stappen vooruit te zetten.

Daartoe roept het bestuur een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Deze zal worden gehouden op

woensdag 4 juni, tussen 16.00 en 17.00 uur

in Grand Café Engels,  Stationsplein 45   te Rotterdam

Je kunt hier een routebeschrijving naar Grand Café Engels (50 meter van Rotterdam Centraal Station) vinden. 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden hun mening geven en stemmen over de door het bestuur voorgestelde besluiten en koers.

Tevens zullen de notulen van de ALV van 17-11-2013 en het concept Jaarverslag en Jaarrekening (inclusief verklaring kascommissie) 2013 worden voorgelegd aan de leden.

Dit laatste omdat, in verband met nieuwe eisen waaraan organisaties met een zogenoemde ANBI-status moeten voldoen, de Jaarstukken met ingang van 2014 vóór 1 juli van het jaar volgend op het per 31-12 afgesloten boekjaar op een algemeen toegankelijke plaats (bijvoorbeeld een website) gepubliceerd dienen te worden. Om hieraan te kunnen voldoen, dienen de Jaarstukken 2013 door de ALV van de VVOJ voor 1 juli 2014 goedgekeurd te zijn.

De voor de vergadering benodigde stukken zullen uiterlijk twee weken voor aanvang op de VVOJ-website te vinden zijn. Indien leden andere voorstellen dan van het bestuur aan de orde willen alten komen in de vergadering kunnen zij dat met een mail aan bestuur@vvoj.org laten weten.

Graag nodigen we je dan ook uit deel te nemen aan de extra Algemene Ledenvergadering op 4 juni.

Na afloop kan er geborreld en nagepraat worden.

We hopen op een grote opkomst en een stevig mandaat.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de VVOJ,

Henk van Ess, voorzitter

Piet Depuydt, penningmeester

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk