Nieuws, VVOJ Vereniging

Oproep: extra algemene ledenvergadering

Op woensdag 4 juni roept de Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ haar leden bij elkaar voor een extra algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen leden hun mening geven over aanbevelingen van het VVOJ-bestuur en staf over toekomstige koers van de vereniging.

De afgelopen wintermaanden heeft een extern onderzoeksbureau, mede op instigatie van een van onze grote donoren, de koers en (financiële) toekomst van de vereniging tegen het licht gehouden. Het bureau heeft boeken- en stukkenonderzoek verricht, en gesproken met leden, bestuur, staf, sponsoren en andere bij onderzoeksjournalistiek betrokken organisaties en personen.

Naar aanleiding van het rapport dat uit dit onderzoek voortkwam hebben bestuur en staf van de VVOJ een aantal aanbevelingen opgesteld om de VVOJ sterker en scherper de belangen van de onderzoeksjournalistiek in het algemeen en van haar leden in het bijzonder te kunnen laten behartigen. Graag wil het VVOJ-bestuur deze aanbevelingen voorleggen aan de leden, om in gezamenlijke besluitvorming een aantal stappen vooruit te zetten.

Daartoe roept het bestuur een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Deze zal worden gehouden op

woensdag 4 juni, tussen 16.00 en 17.00 uur

in Grand Café Engels,  Stationsplein 45   te Rotterdam

Je kunt hier een routebeschrijving naar Grand Café Engels (50 meter van Rotterdam Centraal Station) vinden. 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden hun mening geven en stemmen over de door het bestuur voorgestelde besluiten en koers.

Tevens zullen de notulen van de ALV van 17-11-2013 en het concept Jaarverslag en Jaarrekening (inclusief verklaring kascommissie) 2013 worden voorgelegd aan de leden.

Dit laatste omdat, in verband met nieuwe eisen waaraan organisaties met een zogenoemde ANBI-status moeten voldoen, de Jaarstukken met ingang van 2014 vóór 1 juli van het jaar volgend op het per 31-12 afgesloten boekjaar op een algemeen toegankelijke plaats (bijvoorbeeld een website) gepubliceerd dienen te worden. Om hieraan te kunnen voldoen, dienen de Jaarstukken 2013 door de ALV van de VVOJ voor 1 juli 2014 goedgekeurd te zijn.

De voor de vergadering benodigde stukken zullen uiterlijk twee weken voor aanvang op de VVOJ-website te vinden zijn. Indien leden andere voorstellen dan van het bestuur aan de orde willen alten komen in de vergadering kunnen zij dat met een mail aan bestuur@vvoj.org laten weten.

Graag nodigen we je dan ook uit deel te nemen aan de extra Algemene Ledenvergadering op 4 juni.

Na afloop kan er geborreld en nagepraat worden.

We hopen op een grote opkomst en een stevig mandaat.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de VVOJ,

Henk van Ess, voorzitter

Piet Depuydt, penningmeester

 

Gerelateerde artikelen

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

VVOJ-voorzitter Evert De Vos blikte terug op het oorspronkelijke onderzoek naar de stand van de onderzoeksjournalistiek van 20 jaar geleden. Onderzoekers Alexander Pleijter en Michael Opgenhaffen namen het publiek mee doorheen de rode lijnen van het huidige onderzoek. Een panel liet daar zijn licht over schijnen en Vlaamse minister van media Benjamin Dalle gaf het slotwoord bij een presentatie van het rapport naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen anno 2022 op 11 mei bij deBuren in Brussel.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk