Schenkingen en giften

Wie onderzoeksjournalistiek een warm hart toe draagt en geld over heeft, kan een gift doen aan de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Omdat de vereniging door de Belastingdienst op grond van artikel 6.33 lid 1 letter B van de Wet inkomstenbelasting 2001 als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna ANBI) is erkend, zijn giften aan de VVOJ aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting voor zover zij boven de daaraan gestelde drempel uitkomen en het maximaal aftrekbare bedrag niet overschrijden. De hoogte van deze drempel en de hoogte van het maximaal aftrekbare bedrag is afhankelijk van het belastbaar inkomen in box 1 van degene die de gift doet.

Voor wie niet met deze drempel of met het maximaal aftrekbare bedrag te maken wil krijgen, bestaat de mogelijkheid om de gift in de vorm van een lijfrente te doen. Daarbij wordt in een notariële akte vastgelegd dat iemand de VVOJ voor een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een gift doet. Dit bedrag dient ieder jaar gelijk te zijn.

Voor wie geld heeft, maar het nu nog niet kan missen, bestaat de mogelijkheid om dit na zijn of haar overlijden aan de VVOJ na te laten. Omdat de VVOJ de ANBI status heeft is zij op grond van artikel 32 lid 1 ten derde van de Successiewet 1956 over dit deel van de erfenis dan wel over dit legaat geen erfbelasting verschuldigd. Wie de VVOJ wil laten erven dient dit in zijn of haar notarieel vastgelegd testament op te nemen.

Over de fiscale regels voor wie in België belasting betaalt, bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

Nadere inlichtingen over giften, erfenissen en legaten bij het bestuur.