Financiering journalistieke projecten

Op zoek naar fondsen of beurzen voor een onderzoeksproject of voor deelname aan een journalistieke conferentie? Raadpleeg hier de speciale VVOJ-fondsenlijst (in aanbouw). Ken je zelf een fonds dat niet in deze lijst staat? Meld het de webredactie: webredactie@vvoj.org.

 

BELGIË

Connecting Continents
Organisatie: Journalism Fund
Doelgroep: journalisten van alle media
Categorie: alle media
Thema: werkbeurzen voor Sub-Sahara-Afrikaanse journalisten die samenwerken met Europese collega’s of omgekeerd.
Beurs: 100.000 euro Connecting Continents (Afrikaans-Europese journalistieke samenwerking).

Journalism Fund (formerly Fonds Pascal Decroos)

Het Journalism FundFonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en opgericht met als doel de herinnering aan Pascal Decroos levendig te houden en zijn levenswerk voort te zetten door:
* het bevorderen van kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten;
* het creëren van de mogelijkheid voor jonge mensen om journalistieke talenten in de praktijk te ontwikkelen;
* het bijeenbrengen van mensen uit verschillende hoeken en lagen van de maatschappij.
Fonds Pascal Decroos is sinds 2013 een project van Journalismfund.eu vzw.
Subsidies: Lees meer over de financiering.
Werkbeurzen: Timing voor de aanvraag van werkbeurzen

Koning Boudewijn Stichting
Organisatie: Koning Boudewijn Stichting
Doelgroep: Elke journalist in dienst van of verbonden aan een Belgische redactie (radio, tv, geschreven pers) die een expliciet akkoord van zijn redactie kan voorleggen
Categorie: alle media
Thema: migratiefenomenen in België, Europa en de diaspora. Met name Marokko en Turkije blijven belangrijke aandachtsgebieden, maar de oproep geldt tevens voor projecten in de Balkan, Oost-Europa, Subsahara Afrika (Congo), Latijns Amerika en Azië.
Beurs Geselecteerde journalisten krijgen ten persoonlijke titel een financiële ondersteuning voor een verblijf ter plaatste van één tot vier weken. De beurs is goed voor € 1.250 voor één week, aangevuld met € 750 per bijkomende week, en een maximum van €3.500. Dit bedrag dient voor de reis- en verblijfkosten. Voor een cameraploeg kan het bedrag worden uitgebreid tot € 5.000.
Realisering van de productie: tussen juni en december 2010
Deadline voor aanmelding: begin maart van elk kalenderjaar
Bekendmaking toekenning: eind mei van elk kalenderjaar

Vlaams-Nederlandse journalistenbeurs
Organisatie: Vlaamse en Nederlandse overheid
Doelgroep: Elke Vlaamse of Nederlandse journalist
Categorie: alle media
Thema: onderwerpen met een duidelijk Nederlands-Vlaamse link.
Beurs Geselecteerde journalisten mogen een eigen onderzoeksproject in het buurland uitvoeren óf een aantal maanden op een redactie in het buurland werken.
Realisering van de productie: onbekend
Deadline voor aanmelding: 31 januari van elk kalenderjaar
Beurs: onder de geselecteerde journalisten wordt 22.000 euro verdeeld. In 2012 kregen 5 journalisten een beurs.
Meer informatie: hier

NEDERLAND

Dick Scherpenzeel Stichting, Het Vergeten Verhaal
Doelgroep: iedereen met een idee over een verhaal dat onderbelicht blijft door onze media. De aanleiding voor het verhaal mag een foto zijn, deze hoeft niet door een professionele fotograaf gemaakt te zijn. Idee in 400 woorden insturen, inclusief stappenplan over hoe jij het idee zou kunnen realiseren tot een verhaal. Een breed samengestelde jury selecteert en nomineert de beste tien ideeën. Die worden belicht in een speciale uitgave: Vergeten Verhalen. De Dick Scherpenzeelstichting ondersteunt vervolgens in het vinden van een redactie om het beste verhaalidee uit te werken en stelt daartoe een bedrag ter beschikking.
Organisatie: Dick Scherpenzeelstichting
Contact: info@dickscherpenzeelstichting.nl
Prijs: € 2.500,= om dit idee uit te werken tot een publicatie en de tien genomineerden ontvangen een flipcamera.
Deadline inzendingen: 15 november
Uitreiking: begin december

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Organisatie en contact: Fonds BJP
Frequentie aanvragen : afhankelijk van type steun, navragen bij fonds.
Soort financiering : werkbeurzen, onderzoeksbeurzen, startsubsidie voor beginnende journalisten, subsidie voor vooronderzoek. Boy Trip fonds voor wetenschapsjournalisten. Jaarlijks kunnen journalisten ook meedingen naar een beurs voor verblijf van 5 maanden aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar, deadline aanvragen 1 april, verblijf in NIAS van september-februari.
Categorie: journalistieke en non-fictieprojecten
Thema: Alle

Fries Mediafonds
Organisatie en Contact: Provincie Friesland
Doelgroep: nieuwsmedia en individuele journalisten
Frequentie aanvragen: nog niet bekend
Soort financiering: subsidie/werkbeurzen
Totale jaarlijkse budget van het fonds: 100.000 euro, waarvan 70.000 voor innovatieve projecten waarbij Friese media samenwerken, en 30.000 euro voor het bevorderen van onderzoeksjournalistiek
Criteria: de adviescommissie test aanvragen op de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van het Fries Mediafonds, de mate van actualiteit van de activiteit en de beoogde en verwachte effecten, in relatie met de hoogte van de gevraagde subsidie of er geld aan het idee kan worden toegekend.

Nederlandse-Vlaamse journalistenbeurs
Organisatie: Vlaamse en Nederlandse overheid
Doelgroep: Elke Vlaamse of Nederlandse journalist
Categorie: alle media
Thema: onderwerpen met een duidelijk Nederlands-Vlaamse link.
Beurs Geselecteerde journalisten mogen een eigen onderzoeksproject in het buurland uitvoeren óf een aantal maanden op een redactie in het buurland werken.
Realisering van de productie: onbekend
Deadline voor aanmelding: 31 januari van elk kalenderjaar
beurs: onder de geselecteerde journalisten wordt 22.000 euro verdeeld. In 2012 kregen 5 journalisten een beurs.
Meer informatie: hier

 

Onderwijsfonds COCMA
Doelgroep: Nederlandstalige journalisten
Categorie: alle media
Thema: Onderwijs
Beurs: 2.500 euro voor een project
Deadline voor aanmelding: tot 1 juli van het lopende jaar

Postcode Loterij Fonds voor journalisten
Organisatie en contact: Free Press Unlimited.
Doelgroep: Alle professionele journalisten, zowel freelance als in vaste dienst.

Categorie: Alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video).

Thema: Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ontwikkelingslanden, landen in transitie (of mensen die daaruit afkomstig zijn), over internationale samenwerking of andere onderwerpen die relevant zijn voor een rechtvaardige en groene wereld.

Beurs: vergoeding van reis- en verblijfkosten tot maximaal € 5.000,-. Hiernaast wordt  vijf keer per jaar een bedrag van maximaal €16.500,- beschikbaar gesteld voor diepgravende, kritische onderzoeksjournalistiek. Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage moet er sprake zijn van een reportage waarin grondig onderzoek wordt gedaan naar sociale, economische en/of politieke misstanden. De reportage brengt mogelijk nieuwe feiten aan het licht over beleid of het handelen van personen, overheid, bedrijven of andere organisaties. De voorkeur wordt gegeven aan voorstellen waarbij nadruk van het onderzoek ligt op meisjes en/of vrouwen(rechten).

Aanvraagperiode: januari-december
Frequentie: om de zes weken

Meer informatie en deadlines: www.freepressunlimited.org/nl/postcodeloterijfondsvoorjournalisten

Stichting Democratie en Media
Organisatie en contact: http://stdem.org/nl/contact
Doelstelling: Waarborgen van een pluriform medialandschap en de individuele vrijheid van meningsuiting en –vorming door middel van: steunen van organisaties die debatten of lezingen organiseren; steunen van personen, instellingen of groepen die, bijvoorbeeld door publicaties, documentaires of tentoonstellingen, bijdragen aan de verbreiding van de denkbeelden van de oprichters. Deze steunverlening geschiedt door subsidies, leningen en soms investeringen. Internationale steun beperkt zich tot Europa.
Doelgroep: zie boven
Categorie: zie boven
Aanvraagperiode: door het jaar heen.
Frequentie: meermalen per jaar.

Stimuleringsfonds Jonge Journalisten (afgerond)
Organisatie en contact: Stimuleringsfonds voor de Pers, uitvoerder van verdeling zijn het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).
Media: dagbladen, week- en opiniebladen
Thema: vrij
Beurs: De regeling bestaat uit een eenmalige subsidie van € 4.000.000 van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan het Stimuleringsfonds van de Pers. De NUV en NVJ verdelen dit bedrag in 2010 en 2011 over 60 arbeidsplaatsen voor beginnend journalisten bij dagbladen of opinie/weekbladen.
Aanvragen: voor 2010-11 is de termijn gesloten. Aanvragen voor het jaar daarna moeten uiterlijk 1 maart 2011 worden ingediend bij de Toewijzingscommissie Stimuleringsregeling Jonge Journalisten, t.a.v. mevr. C.M.J. Hondeman, NUV, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam ZO, email: c.hondeman@nuv.nl, tel. 020-4309187.

Stimuleringsfonds voor de Pers
Doelstelling: Het Stimuleringsfonds voor de Pers stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur te bevorderen.
Organisatie en contact:
http://www.persinnovatie.nl/6809/nl/contact-en-logo-s
Doelgroep: Nederlandse journalisten en media.
Deadline: vrijwel maandelijks, of per speciale regeling op een vastgesteld tijdstip
Aanvragen: http://www.persinnovatie.nl/6869/nl/subsidieregelingen
Hoogte beurs: voorwaarde is het hebben van ‘matching funds’, dus hooguit 50% van de geraamde kosten

OVERIG

Alicia Patterson Foundation
Organisatie en contact: APF
Doelgroep: journalisten die de Amerikaanse nationaliteit hebben, of niet-Amerikanen die voltijds voor Amerikaanse media werken.
Type beurs: fellowship
Hoogte beurs: tussen de 20.000 en 40.000 dollar

Australian Center for Investigative Journalism, Technical University of Sydney
Organisatie en contact: ACIJ.
Financiers: Technical University of Sydney
Besteding fondsen: eigen journalistieke productie
Thema: Australië
Voorwaarde: aanvragers van de beurs moeten lid zijn van het ACIJ en de publicatie van het onderzoek moet verschijnen in zowel een wetenschappelijk tijdschrift als een publiek medium.
Beurs: variërend van 2.000 tot 10.000 Australische dollar pers beurs.

Bertha BritDoc Documentary Journalism Fund
Organisatie en contact: BritDoc Foundation
Financiers: BritDoc en Bertha Foundation
Besteding fondsen: maatschappij-kritische en sociaal bewogen documentaires die minimaal 60 minuten lang zijn
Thema: vrij
Hoogte beurs: variërend van 5.000 tot 50.000 Britse pond.
Aanmelding: gedurende het hele jaar. Men streeft ernaar om binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding, een antwoord te geven. Meer informatie over de procedure lees je hier.

Center for Investigative Reporting
Organisatie en contact: Center for Investigative Reporting
Financiers: ongeveer 20 particuliere stichtingen en fonsen
Besteding fondsen: eigen onderzoeksredactie en samenwerkingsprojecten met andere media.
Thema: publicaties over maatschappelijk onrecht. Publicaties moeten de versterking van de democratie en rechtstaat tot doel hebben.

Center for Public Integrity
Organisatie en contact:Center for Public Integrity
Financiers: vele stichtingen en fondsen alsmede particulieren
Besteding fondsen: eigen onderzoeksredactie
Thema: Kritische verslaggeving over overheden, bedrijven en organisaties die macht uitoefenen op de burger.

Centre de Recherche de developpement International (CRDI)
Organisatie en contact:
CRDI
Doelgroep: franstalige journalisten uit Canada en ontwikkelingslanden
Thema: problematiek van de ontwikkelingslanden
Hoogte beurs: 60.000 Canadese dollar
Frequentie toekenning: jaarlijks.

Duits-Frans fonds voor jonge journalisten
Organisatie en contact: Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Doelgroep: onderzoeksjournalisten met de Franse nationaliteit, jonger dan 31 jaar
Beurs: een aantal maanden werken op een onderzoeksredactie in Duitsland, met een kleine toelage

European Fund for Investigative Journalism
Organisatie en contact: European Fund for Investigative Journalism
Financiers: particuliere fondsen
Doelgroep: alle professionele journalisten uit EU en EFTA landen
Categorie: Alle media, mits het onderzoeksjournalistiek betreft.
Thema: Vrij, mits het om een project gaat waarin wordt samengewerkt met Europese collega’s en het onderwerp te maken heeft met Europa.
Frequentie aanvragen: doorlopend, eerstvolgende 16 september 2013
Soort financiering: werkbeurs, tegemoetkoming reis- en onderzoekskosten.

European Journalism Fellowships
Organisatie: Freie Univeristat Berlin, Institute for Media and Communication
Contact: ejf@zedat.fu-berlin.de
Doelgroep: professionele journalisten uit de Europa, de VS en Arabische landen
Categorie: alle media.
Frequentie aanvragen: eens per jaar
Soort financiering: onderzoeksbeurs. Journalisten uit Europa, Verenigde Staten, Rusland en de Arabische regio kunnen in aanmerking komen voor een European Journalism-Fellowship aan de Freie Universität Berlin. Gedurende tien maanden nemen journalisten deel aan een individueel onderzoeksproject aan de universiteit van Berlijn. Het programma start in oktober en eindigt in juli. De deelnemende journalisten voeren een individueel onderzoeksproject uit, waarvan de resultaten later worden gepubliceerd. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan het cursusaanbod van de universiteit of aan evenementen die worden georganiseerd door andere wetenschappelijke en culturele instellingen in de Duitse hoofdstad. In aanmerking komen gekwalificeerde journalisten, die ofwel in vaste dienst werken ofwel als freelance journalist. Zij ontvangen een maandelijkse toelage, afhankelijk van hun werkervaring. Sinds 1999 hebben meer dan 150 journalisten uit 30 landen deelgenomen aan de sabbatical. De sluitingsdatum voor aanvragen is eind februari.

Fund for Investigative Journalism (FIJ). Supporting Investigative Reporting Project Around The World
Organisatie: FIJ.
Contact: Sandy Bergo, Executive Director, 1331 H Street NW – Suite 701, Washington DC 20005. Tel: +1-202-391-0206,
e-mail: fundfij@gmail.com.
Deadline aanvragen: gedurende het hele jaar.
Hoogte beurs: onbekend.

Global Investigave Journalism Conference
Organisatie: Global Investigative Journalism Conference
Deadline voor aanvraag beurzen: eind januari van het jaar waarin de conferentie plaatsvindt
Beurs: tegemoetkoming in kosten deelname conferentie

Huffington Post Investigative Fund

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Organisatie en contact: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

John S. and James L. Knight Foundation
Organisatie en contact: John S. and James L. Knight Foundation

Pew Charitable Trust
Organisatie en contact: Pew Charitable Trust

ProPublica
Organisatie en contact: Pro Publica. Het geld is o.a. afkomstig van de Sandler Foundation.

Society of Environmental Journalists
Contact en informatie: SEJ
Doelgroep: journalisten die gestationeerd zijn in de VS, Canada of Mexico en voor publieke media werken. Lidmaatschap van de SEJ is niet nodig.
Deadline aanvragen: twee keer per jaar, op 15 juli en 15 november
Hoogte van beurs: onbekend.

Scoop
Organisatie en contact: Scoop
Media: alle
Thema: vrij
Beurs: € 2.000-6.000

The Investigative Fund
Organisatie en Contact: TIF, The Investigative Fund
The Nation Institute, 116 East 16th Street, 8th Floor, New York, NY 10003. Tel: +1-212-822-0252. Fax: +1-212-253-5356
Aanvragen: kan gedurende het hele jaar, er zijn maandelijkse vergadering
Thema productie: vrij
Hoogte beurs: onbekend